Povinné informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1. Název:

Obec Přibice

2. Důvod a způsob založení:

Obec Přibice je územní samosprávnou jednotkou v souladu s §1 a §2 zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, v platném znění ke dni 23.11.1990 a dle §2 zákona č. 128/2000 Sb. vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající, tedy je právnickou osobou ve smyslu §18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a to právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.

Obec Přibice zajištuje veřejnou správu na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu, za podmínek stanovených zákony (zejména hlava sedmá Ústavy ČR a § 35-66 zák. č. 128/2000 Sb v platném znění o obcích).

3. Organizační struktura:

Schéma 

4. Kontaktní spojení:

4.1    Kontaktní poštovní adresa:

Obec Přibice

Přibice 84, 691 24  Přibice

4.2    Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Přibice 84, 691 24  Přibice

4.3    Úřední hodiny pro veřejnost:

pondělí …… 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

středa …….. 7:30 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.

V případě nutnosti je možné domluvit si jednání s jednotlivými zaměstnanci úřadu i mimo úřední dny.

4.4   Telefonní čísla:

Ústředna  +420 702 106 066

Další telefonní čísla.

4.5    Adresa internetových stránek:

www.pribice.cz

4.6    Adresa podatelny:

Přibice 84, 691 24  Přibice

Adresa pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat.

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD, USB flash disk   

4.7  Elektronická adresa podatelny:

podatelna@pribice.cz

Další elektronické adresy.

4.8   Datová schránka:

ID DS: raqb6e7

 5. Případné platby lze poukázat:

 • bankovní účet č.: 5810283359/0800, Česká spořitelna, a. s.
 • pokladna – Přibice 84, 691 24  Přibice

6. IČ:

00600211

7. DIČ:

CZ00600211

8. Dokumenty

8.1  Seznamy hlavních dokumentů

8.2  Rozpočet obce

Rozpočet v aktuálním a uplynulém roce a jeho změny

9. Žádosti o informace

Pro získání potřebných informací kontaktujte úřad obce nebo e-podatelnu

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím je možno podat:

 •     Písemně
 •     Osobně
 •     E-mailem
 •     Elektronickým podáním
 •     Telefonicky

11. Předpisy

11.1  Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších předpisů, podle nichž Obec Přibice jedná a rozhoduje

Sbírka zákonů

11.2  Vydané právní předpisy

Vyhlášky a nařízení obce Přibice

12. Úhrady za poskytování informací

Obec Přibice je oprávněna žádat v souvislosti s poskytováním informací úhradu ve výši nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací, může rovněž podmínit vydání informací zaplacením úhrady nebo zálohy.

 • Ceny, uvedené v sazebníku, se nevztahují na vydávání stejnopisů, opisů, fotokopií a výpisů z úředních spisů, za což jsou vybírány správní poplatky dle položky 3 sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
 • Bude-li obec požadovat za poskytnutí informací úhradu, oznámí tuto skutečnost písemně žadateli před poskytnutím informace.
 • Poskytnutí informace je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, obec žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta neběží.
 • Výsledná cena za poskytnutí informace je součtem dílčích cen, uvedených v sazebníku.

Sazebník úhrad

Náklady spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací:

 • Hodinové sazby odvozené z nákladů na platy, příp. mzdy a ostatní osobní náklady, spojené s mimořádně rozsáhlým vyhledáním informací

Materiálové náklady

 • pořízení kopií v závislosti na druhu kopie, použité technologii kopírování a způsobu pořízení:

Náklady na technické nosiče dat

 • dle aktuálních cen technických nosičů dat

Odeslání informací žadateli

 • odeslání informace e-mailem – poměrná částka za dobu odesílání informace dle podmínek poskytovatele služeb
 • balné (paušální sazba)
 • poštovné dle aktuálního ceníku
 • telefonní poplatky (vč. faxu) dle aktuálního ceníku poskytovatele služeb

Práce s archiváliemi

 • dle ceníku služeb a úkonů SN ČR

13. Licenční smlouvy

Výhradní licence nebyly poskytnuty.

14.  Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Jsou zveřejněny v samostatné sekci.

POSKYTNUTÉ INFORMACE podle zákona č. 106/1999 Sb.

01/2023

02/2023

03/2023