Poplatky

MÍSTNÍ POPLATKY A PLATBY DLE SMLOUVY

Způsoby úhrady:

  • na pokladně obecního úřadu
  • bankovním převodem, č. účtu: 2302151639/2010, Fio banka, a. s.,  (variabilní symbol = číslo domu, příp. bližší specifikace ve zprávě pro příjemce – jména poplatníků, typ poplatku …)
  • nebo složenkou (variabilní symbol = číslo domu)

poplatek

splatnost

částka

za psa 2023

31. března 2023

200 Kč/pes/rok

za svoz odpadů 2023

            —

poplatek zrušen (Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2021)

stočné 2023

31. prosince 2023

cena s DPH je 58 Kč za 1 m3

byty: 

směrné číslo* 35 m3 ……………  2.030 Kč/os./rok

rodinné domy: 

směrné číslo* 36 m3 …………… 2.088 Kč/os./rok

*dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

nájem z pozemku 2023

dle smlouvy

dle smlouvy

SPRÁVNÍ POPLATKY

Přihlášení k trvalému pobytu

50 Kč

(občané mladší 15 let od poplatku osvobozeni)

Ověřování pravosti podpisu

30 Kč/podpis

Ověřování shody opisu nebo kopii s listinou

30 Kč/strana

Autorizovaná konverze dokumentů do elektronické/listinné podoby

30 Kč/strana

Poplatky za služby CZECH POINT

První strana/každá další strana

Výpis z Katastru nemovitostí

100 Kč/50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů

100 Kč/ —

Výpis z Živnostenského rejstříku

100 Kč/50 Kč

Výpis z Veřejných rejstříků

100 Kč/50 Kč

Výpis z bodového hodnocení řidiče

100 Kč/50 Kč

Výpis z insolvenčního rejstříku

100 Kč/50 Kč

Výpis elektronických receptů pacienta

100 Kč/50 Kč

Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby

100 Kč/50 Kč

Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

100 Kč/50 Kč

Místní knihovna

Registrační poplatky za rok

Děti do 15 let

10 Kč

Důchodci

30 Kč

Dospělí

50 Kč

CENÍK SLUŽEB - včetně DPH 21 %
- Pouze při volné kapacitě

Práce

Cena

Bagr Bobcat

1000 Kč/hod.

Nákladní auto – plošina

1000 Kč/hod.

Vibrační deska

600 Kč/hod.

Kontejner – doprava

Traktor

Auto

Žabčice

800 Kč

600 Kč

Pískovna Přibice

800 Kč

600 Kč

Přistavení a manipulace s kontejnerem je v ceně.

Ceny platí na 1 den, za každý další den se připočítává 100 Kč.

Uložení odpadu se platí zvlášť dle sazeb jednotlivých provozovatelů skládek.

Půjčování lavic

1 pivní set (1 stůl + 2 lavice)

50 Kč/den

Kopírování

A4 černobílá

2 Kč

A4 černobílá oboustranně

4 Kč

A3 černobílá

4 Kč

A4 barevná

10 Kč

Usnesení zastupitelstva obce k platbě stočného

236/17/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje s účinností od 1.1.2021 cenu stočného ve výši 41,50 Kč/1 mvč. DPH.

122/9/2012: Zastupitelstvo obce mění usnesení č. 103/7/2012 z důvodu změny data odečtů VaK Břeclav a.s. na: „Zastupitelstvo obce schvaluje výši stočného od posledních odečtů VaK Břeclav na 28,- Kč vč. DPH á 1m3 a dále stanovuje pro výpočet množství odvedené odpadní vody aplikaci směrného čísla ve výši 36m3 na osobu a rok dle vyhlášky č. 120/2011Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001Sb o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Konečné množství odpadní vody z daného odběrného místa bude vypočítáno jako násobek směrného čísla a počtu osob žijících na dané adrese. Aplikace směrného čísla se nevztahuje na provozovny fyzických či právnických osob užívaných k podnikatelské činnosti. Těmto bude nadále k výpočtu poplatku použito hodnot vodného od VaK Břeclav, a.s.

123/9/2012: I. Stočné neplatí resp. jen částečně vlastník nebo nájemce nemovitosti:

a) který veškeré odpadní vody vypouští do vyvážecí jímky bez přepadu do obecní kanalizace a prokáže OÚ Přibice likvidaci těchto odpadních vod zákonným způsobem za předešlý rok do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy a dále na vyžádání. V případě řádného neprokázání likvidace odpadních vod bude účtováno stočné dle aktuálně platného usnesení ZO. 

b) který veškeré odpadní vody z dané nemovitosti vypouští přes lokální domovní ČOV neústící do obecní kanalizace a její funkčnost doloží rozbory z výstupu ČOV vypracované autorizovanou laboratoří v souladu s provozním řádem takové ČOV a podmínkami stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí. Likvidaci odpadních vod zákonným způsobem za předešlý rok prokáže OÚ Přibice majitel či nájemce nemovitosti do 3 měsíců od obdržení písemné výzvy a dále na vyžádání. V případě řádného neprokázání likvidace odpadních vod bude účtováno stočné dle aktuálně platného usnesení ZO.

 124/9/2012: II. Sleva na stočném 40-ti % ponížením množství odváděné odpadní vody (náhrada za náklady spojené s vyvážením septiku), náleží vlastníkovi či nájemci nemovitosti, který vypouští odpadní vody přes septik a to v případě, že technický stav kanalizace v místě napojení neumožňuje jeho vyřazení. Ponížené množství odpadní vody se zaokrouhluje směrem nahoru na celé m3. Daná místa určuje provozovatel kanalizace. Sleva platí pouze do doby, než stav kanalizace v daném místě umožní přímé napojení nemovitosti se souvisejícím vyřazením septiku.

125/9/2012: III. V případě, kdy osoba trvale nahlášená na adrese odběrného místa pobývá déle než 3 měsíce v daném roce mimo trvalé bydliště z pracovních, zdravotních, vzdělávacích a jiných důvodů, může odběratel uplatnit na tuto osobu slevu za období, kdy se tato osoba nezdržovala na místě trvalého bydliště v případě, že tuto skutečnost doloží potvrzením od příslušného subjektu, případně čestným prohlášením. Sleva bude vypočtena z poměrné části dle počtu dnů, kdy tato osoba nepobývala na místě trvalého bydliště.

148/11/2012: Zastupitelstvo obce Přibice schvaluje vzory smluv pro „Odvádění a čištění odpadních vod“ s odběrateli a to jak pro rodinné domy a byty, tak pro provozovny fyzických a právnických osob užívaných k podnikatelské činnosti a současně pověřuje starostku obce uzavřením smluv ke 30.12.2012