Odpady

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA ROK 2023  - pdf ke stažení

Obecně závazné vyhlášky obce: 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - pdf

Obec Přibice rozdává kompostéry

Obec Přibice získala dotaci z ministerstva životního prostředí na kompostéry a kontejner na textil. V Přibicích nyní rozdávají svým občanům 200 kompostérů v rámci akce “Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Přibice”.  Tento projekt je spolufinancován částkou 1,1 milionu korun Evropskou unií – fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí. Za celkové náklady cca 1,3 milionu mimo kompostérů pořídili také kontejner na textil. Přibičtí tak mohou kompostovat bioodpad z kuchyní a zahrad a vzniklý kompost aplikovat na své pozemky. Sesbíraný textil bude znovu využit, aby se neukládal na skládku. Realizací projektu dojde v Přibicích k dalšímu snížení produkce odpadů o cca 126,5 t ročně.  Plakát. 

JAK NAKLÁDAT S ODPADY
Plasty – žluté popelnice, (kontejnery pro obyvatele bytovek)

Papír– modré popelnice, (kontejnery pro obyvatele bytovek)

Směsný komunální odpad – černé popelnice, (kontejnery pro obyvatele bytovek)

Bioodpad – hnědé popelnice, domácí kompostování, sběrný kontejner na sběrném dvoře (větve, vánoční stromky …)

Objemný odpad, nebezpečný odpad, elektroodpad, jedlé tuky a oleje, barvy, motorové oleje … – sběrné nádoby na sběrném dvoře

Kovy – sběrný dvůr, stárkovský sběr železa organizovaný zpravidla na jaře

Sklo – sběrné kontejnery na sklo rozmístěny po obci na 5 místech: nad poštou, u lokálky, u horního obchodu, u hospody U Vdolka, u bytovek

Textil, oděvy – sběrné kontejnery na použitý textil jsou v obci na 3 místech:  u horního obchodu (Přibice 435), před sběrným dvorem (Přibice 470), naproti pošty (Přibice 348)

Použité oděvy a textil sváží firma TextilEco, a.s. Kov je odvážen do výkupny železného a kovového odpadu HULMAN – kovošrot s.r.o. Ostatní odpad je svážen, využíván a odstraňován prostřednictvím nasmlouvané svozové společnosti  STKO, spol. s r.o., Mikulov.

  

SBĚRNÝ DVŮR

Sběrný dvůr se nachází na adrese Přibice čp. 470. 

Je otevřen každou sobotu v čase od 9:00 do 11:00 hod.  

 

 

POPELNICE

Svážené nádoby jsou evidované pomocí čipů, které jsou na nádobách přinýtované.

Čipy na nové nádoby obdržíte na obecním úřadě.

Popelnice zakoupené ve svozové společnosti STKO v Mikulově jsou již očipované.

 

 

 

 

MNOŽSTVÍ VYPRODUKOVANÝCH ODPADŮ A NÁKLADY OBCE NA PROVOZ OBECNÍHO SYSTÉMU