Odpady

Obec Přibice rozdává kompostéry

Obec Přibice získala dotaci z ministerstva životního prostředí na kompostéry a kontejner na textil. V Přibicích nyní rozdávají svým občanům 200 kompostérů v rámci akce “Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v obci Přibice”.  Tento projekt je spolufinancován částkou 1,1 milionu korun Evropskou unií – fondem soudržnosti v rámci operačního programu Životní prostředí. Za celkové náklady cca 1,3 milionu mimo kompostérů pořídili také kontejner na textil. Přibičtí tak mohou kompostovat bioodpad z kuchyní a zahrad a vzniklý kompost aplikovat na své pozemky. Sesbíraný textil bude znovu využit, aby se neukládal na skládku. Realizací projektu dojde v Přibicích k dalšímu snížení produkce odpadů o cca 126,5 t ročně.  Plakát. 

KALENDÁŘ SVOZU ODPADU NA ROK 2022 – pdf

Vyhodnocení systému třídění odpadů

K 30. září 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev poplatku za odpad pro příští rok, tzv. MESOH rok. Dovolujeme si Vás požádat o provedení kontroly Vašeho odpadového účtu (stanoviště) na stránkách www.mojeodpadky.cz, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za dopady v roce 2021. pro správný výpočet je důležité, aby počty výsypů a počty zúčastněných osob v systému odpovídaly skutečnosti. Reklamace budou probíhat do konce listopadu 2020. Do odpadového účtu se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje můžete získat na obecní úřadě).

Nové označení nádob na odpad

V rámci kompletní inventarizace nádob (v dubnu 2020) byla většina nádob v obci označena černým tagem a bílým čárovým/QR kódem. Od října 2020 budou nádoby načítány pomocí čárových/QR kódů a svozy se budou v odpadových účtech zobrazovat do dvou dnů po uskutečnění výsypu nádob. Nádoby bez tohoto kódu nebudou sváženy. Nový kód si můžete vyzvednou na obecním úřadě.

 Efektivně využitá popelnice

Článek
Leták

Kompostovat má smysl!


Sběrný dvůr

Sběrný dvůr se nachází na adrese Přibice čp. 470. 

Je otevřen každou sobotu v čase od 9:00 do 11:00 hod. 

 

Obecně závazné vyhlášky obce: 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – pdf

 

Obecně závazná vyhláška obce Přibice č. 1/2020 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů  – pdf

  

  

Mapka svozu odpadů v obci

Screenshot 2015-07-02 16.12.13

 

Informace o odpadovém hospodářství v obci

Další materiály k třídění odpadů

Informační brožura STKO – odkaz

Informace k zamykání popelnic – článek

Živnostníci jako původci odpadu – článek

 

Další praktické informace

Rozměry popelnic:

Velká popelnice.

Malá popelnice.

Kontejnery na sklo  

Po obci je rozmístěno celkem 5 dvojic kontejnerů na sklo (čiré, barevné). 

– nad obecním úřadem

– u lokálky

– u horního obchodu

– u hospody U Vdolka

– u bytovek

 

Kontejnery na sběr textilu 

V obci jsou 2 místa s kontejnery na použitý textil:

– 2 kontejnery u horního obchodu (Přibice 435)

– 3 kontejnery před sběrným dvorem (Přibice 470)

 


 ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Informace o změnách ve svozu odpadů v obci  –  pdf

Analýzy potenciálu produkce odpadu k projektu “Nakládání s odpadem v obci Přibice”  –  pdf

Projektová dokumentace k projektu “Nakládání s odpadem v obci Přibice”  –  pdf

Zadávací dokumentace pro zakázku malého rozsahu na služby “Svoz komunálního odpadu na území obce Přibice”  –  pdf

Dotazník –  Inteligentní svoz a nakládání s odpady “ISNO”  –  pdf